۱۴ اردیبهشت , ۱۳۹۸
بلوز 2 نواحی

شناختِ موسیقیِ بلوز (قسمت دوم): بلوزِ نواحی

[…]
۲ بهمن , ۱۳۹۷
موسیقی بلوز 1

شناختِ موسیقیِ بلوز (قسمت نخست)

[…]