۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
بورخس دریدا

این یک کتاب نخواهد بود | جهان و متن بورخس

[…]