16 December , 2018

پرونده ترور؛ سینما: “روز شب روز شب”

[…]
13 December , 2018

زیبایی‌شناسی دریچه‌ در سینما و نقاشی: نکاتی در باب درها و پنجره‌ها (۱)

والتر بنیامین در مقاله‌ی کوتاه‌اش «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی»، سینما را بیش از نقاشی، تئاتر و حتا ادبیات- علی‌رغم ارتباط تنگاتنگ و اولیه‌شان- وام‌دار معماری می‌داند. از منظرِ بنیامین سینما بیش از آن‌که تصویری (visual) باشد، بساوایی (tactile) است. سینما از همان ابتدای شکل‌گیری‌اش- در تجربه‌ی بساوایی خویش- از درها و پنجره‌ها بهره جسته است. کارکردِ برجسته‌ی این دو اندام، خصلتِ اکولوژیک بخشیدن به خانه- فضای داخلی- است
8 December , 2018

ترور، سینما | نوکتوراما (2016، برتران بونلو)

[…]
24 November , 2018

پرونده‌ی “ترور؛ سینما” | سرمقاله: اخلاقِ تروما: ترومایِ اخلاق

[…]