۲۵ شهریور , ۱۳۹۷
رساله حشیش بنیامین

رساله‌ی حشیش؛ نخستین مواجهه و ادراکات | والتر بنیامین

[…]
۲۵ مرداد , ۱۳۹۷
جوانان ناخوشبخت پازولینی

جوانان ناخوشبخت | پی‌یر پائولو پازولینی

[…]
۱ مرداد , ۱۳۹۷
مسخ باتای

مَسخ | ژرژ باتای

[…]
۳ خرداد , ۱۳۹۷
سلاخ‌خانه

سلاخ‌خانه | ژرژ باتای

[…]