۱۴ آبان , ۱۳۹۷
مانیسفست تئاتر ناممکن

مانیفست تئاتر‌: نظریه‌ی غیرممکن

[…]