۲۹ شهریور , ۱۳۹۷
خشونت و ددمنشی قسمت دوم ژان ژنه

خشونت و ددمنشی (قسمت دوم) | ژانه ژنه

[…]
۱۵ شهریور , ۱۳۹۷
خشونت و ددمنشی قسمت اول ژان ژنه

خشونت و ددمنشی (قسمت نخست) | ژانه ژنه

[…]