۹ مهر , ۱۳۹۷
معماری باتای

معماری | ژرژ باتای

[…]
۱ مرداد , ۱۳۹۷
مسخ باتای

مَسخ | ژرژ باتای

[…]
۳ خرداد , ۱۳۹۷
سلاخ‌خانه

سلاخ‌خانه | ژرژ باتای

[…]